PortugueseEnglish
Ô ingá na ingazeira
Ingazeira, ô ingá

É uma fruta brasileira
Ingazeira, ô ingá

Camarão é peixe bom
Ingazeira, ô ingá

Pra quem sabe temperar
Ingazeira, ô ingá

Deu aú e deu rasteira
Ingazeira, ô ingá

Deu armada e ponteira
Ingazeira, ô ingá

Tem mulher na capoeira
Ingazeira, ô ingá

Mas ô ingá, ô ingá
Ingazeira, ô ingá
Ô ingá na ingazeira
Ingazeira, ô ingá

It is a Brazilian fruit
Ingazeira, ô ingá

Shrimp is good fish
Ingazeira, ô ingá

For those who know how to season
Ingazeira, ô ingá

Did an aú and a rasteira
Ingazeira, ô ingá

Gave armada and ponteira
Ingazeira, ô ingá

There are women in capoeira
Ingazeira, ô ingá

But oh ingá, oh ingá
Ingazeira, ô ingá
Author: Unknown (Do you know who wrote this song? Tell us in the comments!)
T/L: As it says in the song, ingá is a fruit from the ingazeira tree.

Guide to learn music

Related Songs